Account aanmakenX
StagePitch account aanmaken als:
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden StagePitch

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen u en StagePitch, met betrekking tot het gebruik van de producten en diensten (de 'Services') van StagePitch als omschreven in deze Voorwaarden en de overeenkomst en het gebruik van de website www.StagePitch.nl.

Door akkoord te gaan bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen voorwaarden door u als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden bent u niet gerechtigd de website en de services te gebruiken.

Betreffende partij verklaart hierbij boven en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden en het privacy statement.

De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van StagePitch en zijn van daar op te halen.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
Artikel 3. Plaatsing bedrijfsprofiel / stage / afstudeeropdracht
Artikel 4. Plaatsing studentprofiel / CV
Artikel 5. Bijhouden van gegevens en geheimhouden van toegangsgegevens
Artikel 6. Sollicitaties en contact leggen met studenten
Artikel 6.1 Sollicitaties door studenten
Artikel 6.2 Uitnodiging door de werkgever
Artikel 6.3 Facturering bij zenden contactgegevens in geval van stage
Artikel 6.4 Actieve zoekopdracht: StagePitch zoekt actief en gericht voor stages/afstudeeropdrachten
Artikel 7. Gebruik maken van de gegevens uitsluitend voor bepaald(e) doel(en)
Artikel 8. Uitvoering
Artikel 9. Na de stage/afstudeeropdracht
Artikel 10. Gebruik van de gegevens door StagePitch
Artikel 11. Adverteren op de website
Artikel 12. Ongeautoriseerd gebruik van services en de website
Artikel 13. Elektronisch dataverkeer
Artikel 14. Aansprakelijkheid en disclaimer
Artikel 15. Tarieven en betaling
Artikel 16. Betaling
Artikel 17. Intellectuele Eigendomsrechten
Artikel 18. Strekking voorwaarden
Artikel 19. Duur van de overeenkomst, aanpassing
Artikel 20. Recht en forumkeuze

Artikel 1. Definities

Afstudeerplaats

Een op de website van www.StagePitch.nl aangemelde afstudeermogelijkheid binnen de organisatie van de werkgever, niet te kwalificeren als een (eerste) baan na afstuderen of als bijbaan tijdens de studie.

Bedrijfsprofiel

Een korte beschrijving van het profiel (soort bedrijf, omvang, werkzaamheden, etc) van een bepaalde werkgever, dat door middel van een op de website aangegeven elektronisch profielformulier is ingevuld en op de website is geplaatst.

Contactgegevens

De naam- en adresgegevens en overige contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mail adres) van studenten dan wel van werkgevers.

CV

Het curriculum vitae van een student dat door middel van een op de website aangegeven elektronisch attachment op de website is geplaatst.

Elektronisch dataverkeer

Het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail of interactieve internetpagina's.

Match

Het op basis van een pitch en/of CV en een stage of vacature (al dan niet met bedrijfsprofiel) van een werkgever totstandkomen van overeenstemming tussen de betreffende student en de werkgever met betrekking tot het uitoefenen van de stage of vacature door de betreffende student. De wijze waarop de overeenstemming tot stand komt (mondeling, schriftelijk of via elektronisch dataverkeer) is daarvoor niet relevant.

Opdracht

De opdracht van een werkgever aan StagePitch tot het vinden van een geschikte kandidaat voor een functie door middel van het plaatsen van een probleemstelling op de website.

Pitch

Een ingezonden idee/oplossing voor een opdracht van een bedrijf. Een Pitch wordt ingezonden door een student of een groep studenten.

PitchPoint

Een credit dat u koopt van StagePitch. Door middel van het inzetten van het PitchPoint kunt u volledig pitches bekijken.

Probleemstelling

Een stelling ingediend door de werkgever. Deze probleemstelling kan ook gezien worden als een opdracht die het bedrijf uitschrijft. Studenten pitchen op deze probleemstelling.

Project

Een op de site van www.StagePitch.nl aangemelde mogelijkheid voor een projectgroep binnen de organisatie van de werkgever, niet te kwalificeren als een (eerste) baan na afstuderen of als bijbaan tijdens de studie.

Projectgroep

Een groep studenten die samen een project binnen ongeveer tien weken doen bij een werkgever.

Stage

Een op de site van www.StagePitch.nl aangemelde stagemogelijkheid binnen de organisatie van de werkgever, niet te kwalificeren als een (eerste) baan na afstuderen of als bijbaan tijdens de studie.

Student

Iedere natuurlijke persoon ingeschreven als student aan een erkende HBO of WO opleiding in Nederland en of particuliere opleiding die zich heeft aangemeld bij de site.

Studentprofiel

Een korte beschrijving van het profiel (naw, opleiding, ervaring, etc) van een bepaalde student, dat door middel van een op de site aangegeven elektronisch profielformulier is ingevuld en op de site is geplaatst.

Trigger

Een korte zin die de student schrijft om de werkgever te enthousiasmeren. Een trigger is een uitdagende samenvatting in twee zinnen met betrekking tot de daadwerkelijke Pitch.

Website

De website www.StagePitch.nl. en/of mogelijke partnersites of onderdelen daarvan.

Werkgever

Persoon of organisatie die ten behoeve van het vinden van een student voor een stage of afstudeeropdracht binnen de eigen organisatie dan wel in geval van een bemiddelende organisatie, binnen de organisatie van haar opdrachtgever, een bedrijfsprofiel plaatst op de site alsmede vervolgens (een) stage(s)/afstudeeropdracht(en) aanmeldt via de site, dan wel de persoon of organisatie die een functie ter beschikking heeft binnen de eigen organisatie, of, in geval van een bemiddelende organisatie, binnen de organisatie van haar opdrachtgever, voor welke StagePitch in opdracht van de werkgever een geschikte kandidaat dient te vinden.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor arbeidsbemiddeling en advisering tussen StagePitch en (potentiële) werkgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van StagePitch is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

Een overeenkomst met StagePitch komt tot stand door bevestiging (via de site dan wel via e-mail) door StagePitch van de ontvangst van de aanmelding van de werkgever voor gebruikmaking van de service(s) en de site. Als na totstandkoming van de overeenkomst mocht blijken dat de persoon die in dienst van de werkgever deze overeenkomst aanging achteraf hier niet toe bevoegd was, blijft de aansprakelijkheid die hieruit volgt bij de werkgever rusten en de overeenkomst blijft zodoende in stand.

Artikel 3. Plaatsing bedrijfsprofiel / stage / afstudeeropdracht

De werkgever draagt zorg voor de plaatsing van haar bedrijfsprofiel en eventuele stages/afstudeeropdrachten (op www.StagePitch.nl) op de respectievelijke site door middel van invulling en verzending van de daartoe op de site aangegeven elektronische formulieren. Verzending kan geschieden via elektronisch dataverkeer of, indien daartoe afspraken bestaan, door middel van telefonische instructies aan StagePitch.

De werkgever is volledig verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave, alsmede voor het up-to-date houden daarvan bij opname van de eigen data in onze bedrijfsprofiel- en stages/afstudeer-databases.

De aldus opgegeven data kan naar eigen inzicht en in samenspraak met de werkgever door StagePitch worden aangepast. Wel houdt StagePitch zich het recht voor om bedrijfsprofielen dan wel stages/afstudeeropdrachten te weigeren wanneer de daarin opgenomen gegevens als illegaal, onethisch of ontoepasselijk kunnen worden gezien dan wel indien deze niet voldoen aan één van de onderstaande criteria:
Correctheid, volledigheid & relevantie: De gegevens zijn correct en volledig ingevuld en ter zake doende voor de stage/vacature.

Leerzaam: De aangeboden stage/afstudeeropdracht is leerzaam voor de student in de zin dat hij nuttige ervaringen kan opdoen passend bij een mogelijke eerste baan op HBO dan wel WO niveau.

Leuk: De aangeboden stage/afstudeeropdracht vindt plaats in een aangename omgeving waar de student contacten kan opdoen dan wel kan bevestigen.

Door een werkgever kunnen maximaal 10 stages of afstudeeropdrachten per keer op de site geplaatst worden. Voor plaatsing van meer stages of afstudeeropdrachten per keer dient schriftelijk dan wel elektronisch toestemming te worden verleend door StagePitch, op aanvraag van de werkgever.

Artikel 4. Plaatsing studentprofiel/CV

De student draagt zorg voor de plaatsing van zijn/haar studentprofiel en CV op de site. De student blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gegevens. De door studenten opgegeven data worden door StagePitch eveneens niet zelfstandig aangepast. Wel kan StagePitch profielen verwijderen of gegevens wijzigen mochten er onethische gewaarwordingen geconstateerd worden.

Artikel 5. Bijhouden van gegevens en geheimhouden van toegangsgegevens

Per opdracht kan de werkgever de eigen gegevens (o.a. bedrijfsprofiel, stages, afstudeeropdracht, lopende sollicitaties, ontvangen reacties van studenten en Triggers) on-line bekijken en bijhouden. Daartoe kiest de werkgever bij aanmelding een persoonlijk wachtwoord. Het opgegeven e-mail adres van de werkgever dient als gebruikersnaam.

Het gebruik van de gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord (de 'toegangsgegevens') legitimeert de gebruiker jegens StagePitch als de werkgever en geeft toegang tot de gegevens van de betreffende werkgever op en/of tot het verzenden van aanvragen in naam van de werkgever via de site.

De werkgever is zelf verantwoordelijk voor zorgvuldige bewaring en geheimhouding van het wachtwoord, StagePitch heeft in deze geen verdere verantwoordelijkheid. U bent gehouden ervoor zorg te dragen dat deze gegevens niet in handen komen van onbevoegde personen of organisaties. Indien dat toch het geval mocht zijn, bent u gehouden dat zo spoedig mogelijk te melden aan StagePitch.

Indien StagePitch ontdekt of indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat ongeautoriseerde derden gebruik (kunnen) maken van de services en/of toegang hebben tot de site door gebruikmaking van de toegangsgegevens van een bepaalde werkgever, is het ons toegestaan zo spoedig mogelijk actie te ondernemen en de toegang door middel van deze toegangsgegevens te blokkeren, zonder voorafgaande melding. Wij zullen daarna, op verzoek van de betreffende werkgever, een nieuw wachtwoord verstrekken, mits wij redelijkerwijze geen reden hebben om aan te nemen dat het ongeautoriseerd gebruik te wijten was aan een gedraging of tekortkoming van de betreffende werkgever.

Artikel 6. Sollicitaties en contact leggen met studenten

Artikel 6.1 Sollicitaties door studenten

Via de respectievelijke site kunnen studenten reageren op de door werkgevers geplaatste stage(s) en/of projecten met bijbehorende bedrijfsprofielen.

Indien een student solliciteert d.m.v. het indienen van een Pitch op een stage/project via de site, ontvangt StagePitch terzake een bericht. StagePitch meldt vervolgens automatisch (per e-mail of anderszins) aan de werkgever dat er een trigger is geplaatst op de probleemstelling van de werkgever (zonder contactgegevens).

Artikel 6.2 Uitnodiging door de werkgever

Een werkgever post een opdracht op de website van StagePitch. Aan de hand van deze opdracht kan een student solliciteren door middel van een Pitch in te dienen. De werkgever krijgt alle Triggers te zien van de bijbehorende Pitch. Aan de hand van deze Triggers bepaalt de werkgever of hij tot kopen van de Pitches overgaat. Als dit het geval is dan worden de Pitches inzichtelijk gemaakt voor de werkgevers door StagePitch. Dit gebeurt doordat de werkgever heeft aangegeven dat deze een PitchPoint ter waarde van € 250,- in wil zetten. Aan de hand van deze Pitches beslist de werkgever welke studenten er op gesprek mogen komen, en welke student(en) er stage of een project kunnen beginnen.

Een werkgever kan via de site op basis van de eigen keuze één of meer studenten uitnodigen voor een sollicitatie voor een stage of afstudeeropdracht nadat de Pitches inzichtelijk zijn. De gegevens van studenten worden geanonimiseerd weergegeven, hetgeen wil zeggen dat de contactgegevens bij het doorzoeken niet beschikbaar zijn. Om een student te kunnen accepteren dient de werkgever wel zijn stage/afstudeeropdracht op de relevante site te hebben aangemeld.

StagePitch zendt op de ontvangst van de acceptatie van de werkgever een e-mailbericht aan de betreffende student, met) het bedrijfsprofiel en de stage/vacaturegegevens. Indien de student vervolgens richting StagePitch accepteert, zenden wij zijn contactgegevens naar de werkgever. De werkgever is vervolgens weer gehouden zich binnen 5 werkdagen na ontvangst van de contactgegevens contact op te nemen met de student.

Indien de werkgever verzuimt aldus binnen de hierboven gestelde termijn te reageren, behoudt StagePitch zich het recht voor de stage/vacature op "deadline verstreken" te plaatsen, dan wel de stage(s) vacature(s) en/ of het bedrijfsprofiel van de werkgever uit haar bestanden te verwijderen.

Artikel 6.3 Facturering bij zenden contactgegevens in geval van stage

De werkgever is slechts één keer na acceptatie en ontvangst van contactgegevens het daarvoor overeengekomen tarief verschuldigd, ongeacht hoeveel reacties er zijn binnengekomen of nog zullen volgen en de kwaliteit daarvan, ongeacht of er nu daadwerkelijk een student wordt aangenomen of niet.

Bij géén acceptatie, is de deadline verstreken en zal er opnieuw een opdracht uit moeten worden geschreven. Wanneer de werkgever toch na onbepaalde tijd, de acceptatie doet, zal het daarvoor overeengekomen bedrag alsnog in rekening worden gebracht. De klant gaat akkoord met communicatie, facturering en automatische herinneringen per e-mail.

De verantwoordelijkheid dat de facturatie per e-mail daadwerkelijk aankomt ligt bij de klant, deze kan zich niet beroepen op mogelijke spam filters en of geen geldig of juist facturatie email adres en of andere mogelijke oorzaken niet aankomen factuur.

Artikel 7. Gebruik maken van de gegevens uitsluitend voor bepaald(e) doel(en)

Bij het gebruik maken van de geanonimiseerde studentenprofiel- en CV-databases van StagePitch of haar partners sites, alsmede van verkregen contactgegevens, verplicht de werkgever zich tot het beperken van het gebruik van de geraadpleegde en verkregen gegevens van student(en) uitsluitend voor het vervullen van de betreffende via de site aangemelde relevante stage(s)/project(en), tenzij de betreffende student ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor ander gebruik.

De geraadpleegde en verkregen gegevens van studenten zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van StagePitch en haar partners sites. Het is de werkgever verboden de gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor het hierboven beschreven doel.

Artikel 8. Uitvoering

Indien de student of de werkgever, nadat de match tot stand is gekomen, niet kan voldoen aan één of meerdere van de door hen gemaakte afspraken, dient de betreffende partij zijn wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. StagePitch heeft daarin geen verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.

Indien de werkgever de stage /project, nadat de werkgever terzake afspraken heeft gemaakt met de student, toch niet wenst te laten vervullen dan wel niet door de betreffende student wenst laten te vervullen, dient de werkgever dat eveneens zelfstandig zo spoedig mogelijk te melden aan de student. Ook dient de werkgever StagePitch hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, onder opgave van de reden. Deze opgave heeft echter geen enkele nadere verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van StagePitch ten gevolge.

Artikel 9. Na de stage/het project

Na beëindiging van de tijdens de match gemaakte afspraken tussen werkgever en student alsmede van de werkzaamheden in het kader van de stage/het project door de student, staat het de werkgever niet vrij nieuwe afspraken te maken met de student tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met StagePitch.

Uitzondering hierop is slechts de situatie, waarin de werkgever opnieuw een stage/het project op de site zou plaatsen voor bemiddeling dan wel een student op basis van zijn studentprofiel/CV via de site zou uitnodigen voor contact. Hiervoor gelden dan dezelfde afspraken als voor een eerste bemiddelingsprocedure, zoals hierboven beschreven, voor stages en projecten, ook indien de match die daarop tot stand zou komen (al dan niet door toeval) met dezelfde student zou plaatsvinden.

Artikel 10. Gebruik van de gegevens door StagePitch

De door de werkgever via de site ingevoerde gegevens kunnen door de werkgever juist en up-to-date worden gehouden, via de persoonlijke pagina die de werkgever bereikt door invoeren van de eigen gebruikersnaam en het eigen wachtwoord.

StagePitch zal de door de werkgever aangeleverde gegevens gebruiken ten behoeve van het leveren van services via de site dan wel anderszins. Op de site zullen de door de werkgever ingegeven contactgegevens geanonimiseerd worden weergegeven. Indien de werkgever aan StagePitch persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen deze behandeld worden op een wijze als aangegeven in onze privacy statement, dat beschikbaar is op de site. Het privacy statement maakt deel uit van de algemene voorwaarden.

Artikel 11. Ongeautoriseerd gebruik van services en de site

Werkgever onthoudt zich van het ongeautoriseerd (laten) gebruiken van de site en/of de services. Meer specifiek betekent dit:
Dat werkgever geen informatie op de site zal achterlaten die in strijd is met de wet, de goede zeden en de maatschappelijke zorgvuldigheid;
Dat werkgever geen gegevens omtrent zichzelf en/of de stage/het project verstrekt die niet juist zijn;
Dat werkgever geen informatie op de site achterlaat die inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van derden;
Dat werkgever de site niet gebruikt om virussen te verspreiden of te laten verspreiden;
Dat werkgever de site niet zodanig gebruikt, dat het gebruik ervan voor derden wordt verstoord;
Dat werkgever zich onthoudt van het hacken en/of het zich op enige andere wijze van ongeautoriseerde toegang verschaffen tot (en/of manipuleren van) databases van StagePitch, gegevens van anderen en/of door middel van de site tot andere computers en netwerken gekoppeld aan het internet.

Indien de werkgever handelt in strijd met het bovenstaande, behoudt StagePitch zich het recht voor de overeenkomst met de werkgever per direct en zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de werkgever de toegang tot de services en de site te blokkeren. Dit recht laat onze eventuele andere rechten onverlet.

Artikel 12. Elektronisch dataverkeer

Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht hebben terzake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Partijen komen overeen dat in geval van een conflict tussen de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van een door de wederpartij van StagePitch verzonden elektronisch bericht, of van de door hem via de site ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door StagePitch ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, het bericht of de informatie, al dan niet in combinatie met eventuele daarmee samenhangende relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van StagePitch als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en disclaimer

Indien de wederpartij van StagePitch één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens StagePitch is de wederpartij jegens StagePitch verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

Deze bepaling laat onverlet het recht van StagePitch eventuele andere vorderingen tegen de wederpartij in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding (terzake waarvan eveneens geen nadere ingebrekestelling, noch enige rechterlijke tussenkomst vereist is).

StagePitch is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de werkgever terzake het afzien van een gemaakte match door een student/kandidaat en/of het niet of niet volledig nakomen door een student/kandidaat van een match en/of van gemaakte afspraken tussen student/kandidaat en werkgever.

StagePitch heeft geen verantwoordelijkheid en sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de inhoud, juistheid, rechtmatigheid, volledigheid of tijdigheid van bedrijfsprofielen, stages/projecten, studentprofielen, CV's, banners, links, of enige andere door studenten/kandidaten of werkgever of overige wederpartijen van StagePitch op de site geplaatste of via de site verstrekte informatie, alsmede ten aanzien van de identiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van studenten, werkgevers en overige wederpartijen van StagePitch die zich via de site en/of de services profileren.

StagePitch is niet aansprakelijk voor schade die de werkgever of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de student niet beschikt over een vereist diploma of ander bewijs van bevoegdheid.

StagePitch is niet aansprakelijk indien misbruik wordt gemaakt van het persoonlijke wachtwoord voor het bijhouden van de eigen gegevens op de sites en voor toegang tot de sites en de services. De werkgever dient StagePitch te vrijwaren tegen eventuele aansprakelijkstellingen door derden in verband met onrechtmatige toegang tot de site en/of (via de site) tot andere site, met gebruikmaking van het eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

StagePitch is niet verantwoordelijk voor het aantal sollicitaties dan wel de daarbij horende afhandelingen.

StagePitch is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van een kandidaat/student door een werkgever, of andersom ten gevolge van een onjuiste selectie van een stage/project/werkgever door een student.

StagePitch is niet gehouden noch aansprakelijk voor het aanleveren van een vervangende student/kandidaat aan een werkgever, indien een student en/of een derde/ zijn/haar taak niet of onvoldoende vervult of zich niet of onvoldoende aan de met de werkgever (en/of de derde) gemaakte afspraken houdt.

StagePitch is niet aansprakelijk indien zij (al dan niet op grond van onjuiste informatie) besluit om een bedrijfsprofiel en/of stage/project te weigeren of te verwijderen of om deze op "niet beschikbaar" te plaatsen, noch indien wij de werkgever de toegang blokkeren tot de site op basis van het in deze voorwaarden gestelde omtrent ongeautoriseerd gebruik.

Indien een student/kandidaat een beloning of kostenvergoeding heeft ontvangen van de werkgever, die lager is dan de beloning en/of kostenvergoeding waar hij recht op heeft op grond van een CAO of andere verplichting dan wel gemaakte afspraken, is de werkgever aansprakelijk voor, en zal hij StagePitch vrijwaren tegen, alle eventuele schades en kosten die StagePitch hierdoor lijdt.

De werkgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart StagePitch tegen, alle eventuele schaden en kosten - waaronder fiscale schade en kosten - die StagePitch lijdt als gevolg van het feit dat de werkgever haar verplichtingen (wettelijke en anderszins) uit hoofde haar werkgeverschap in verband met de stage/project door de student/kandidaat niet is nagekomen.

StagePitch besteedt grote zorg aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en andere gegevens, op de wijze zoals weergegeven in het Privacy-Statement op onze site en in overeenstemming met geldende Nederlandse privacywetgeving. Voor het onjuist of onrechtmatig gebruik door derden, die gegevens via de site inzien of rechtmatig gegevens van StagePitch ontvangen, kan StagePitch niet instaan. Daarvoor sluiten wij onze aansprakelijkheid geheel uit, voor zover toelaatbaar conform geldende (privacy)wetgeving. De wederpartij van StagePitch vrijwaart StagePitch voor alle kosten en schaden (inclusief claims van derden) terzake van het onjuist of onrechtmatig gebruik van (persoons)gegevens door de wederpartij, dan wel door derden die deze gegevens via de wederpartij hebben verkregen.

StagePitch is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van de site of faciliteiten van een internet provider(s) en/of telecommunicatieaanbieder(s).

Bij het uitvoeren van een opdracht voor de werving en selectie van kandidaten voor een stage/project is StagePitch niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van StagePitch.

Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat wij toch aansprakelijkheid dienen te dragen, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade terzake van het schadegeval, met een maximum van Euro 250,- per schadegeval, of in geval van een opdracht tot werving en selectie van een kandidaat voor een stage/project, een maximum van 30% van het tarief dat op de betreffende opdracht door StagePitch gefactureerd kon worden.

Onverminderd enige andere bepaling omtrent tijdige reclamering, vervalt elk eventueel recht op schadevergoeding door StagePitch, indien de wederpartij van StagePitch niet tijdig, binnen drie maanden na het ontstaan van de schade dan wel het bekend worden (of redelijkerwijze bekend kunnen zijn) van de schade ten gevolge van een schadeveroorzakend voorval, een schriftelijke en gemotiveerde klacht terzake heeft ingediend bij StagePitch, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de wederpartij.

Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts, voorzover er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van StagePitch en/of haar leidinggevend personeel, dan wel in de gevallen waarin uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet mogelijk is op grond van een wettelijke bepaling.

Artikel 14. Tarieven en betaling

Voor het plaatsen van een bedrijfsprofiel op de site dan wel (stages/project(en) per site is het bedrijf vergoeding verschuldigd aan StagePitch zoals aangegeven op de site.

Voor de overige services zoals beschreven in deze voorwaarden is de werkgever een tarief verschuldigd zoals weergegeven op de site, dan wel zoals specifiek en uitdrukkelijk overeengekomen met StagePitch.

Artikel 15. Betaling

De werkgever is te allen tijde gehouden alle door StagePitch ingediende facturen te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle vermelde dan wel overeengekomen tarieven zijn in Euro's aangegeven, en zijn steeds exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen en/of heffingen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen).
StagePitch behoudt zich het recht voor tarieven regelmatig te herzien. Het verschuldigde bedrag dient door de werkgever te worden overgemaakt op:

ABN-AMRO: 55 28 07 400
t.n.v. StagePitch
Lomanlaan 55
3526 XC, Utrecht
o.v.v. debiteur- en factuurnummer

Uitsluitend betalingen aan StagePitch zelf werken bevrijdend. Betalingen van aan StagePitch verschuldigde bedragen aan studenten of anderen of het verstrekken van voorschotten terzake aan studenten of anderen zijn bindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door StagePitch en de werkgever bij het aangaan van de overeenkomst.

Indien een factuur van StagePitch niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum is betaald, is de werkgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van de wettelijke rente per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

De in het bezit van StagePitch zijnde doordruk of kopie van de door StagePitch verzonden factuur (inclusief een eventueel elektronische kopie van een - al dan niet elektronisch verzonden - factuur) geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

Alle kosten van inning bij niet-tijdige betaling, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de werkgever. Deze kosten kunnen, zodra ten gevolge van het verzuim van de werkgever tijdig te betalen rechtsbijstand door StagePitch is ingeroepen respectievelijk de vordering door StagePitch ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht aan de werkgever.

Artikel 16. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle auteursrechten, merkenrechten, handelsnamen, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op software, de website, de diensten van StagePitch, de informatie op de website (met uitzondering van het eventuele auteursrecht op de inhoud van het eigen bedrijfsprofiel en de eigen vacature(s), alsmede van logo's, merken en andere informatie weergegeven op de website, waarvoor de werkgever StagePitch bij deze een voortdurend, niet-exclusief gebruiksrecht verstrekt) komen uitsluitend toe aan StagePitch en/of haar licentiegevers.

Artikel 17. Strekking voorwaarden

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 18. Duur van de overeenkomst, aanpassing

Overeenkomsten met StagePitch worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging is te allen tijde mogelijk, zowel voor werkgever als voor StagePitch, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Eventuele reeds aan StagePitch verschuldigde en/of door StagePitch gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar. Bij beëindiging en of niet tijdig betalen factuur(en) van de overeenkomst zal de toegang tot de website via de toegangsgegevens worden opgeheven.

StagePitch is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website of via e-mail, minimaal 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden. Indien de werkgever het niet eens is met de wijzigingen, is de werkgever gerechtigd binnen deze 30 dagen dat aan StagePitch te laten weten (door middel van e-mail of schriftelijk aangetekend), in welk geval de werkgever het recht heeft de overeenkomst met StagePitch per direct op te zeggen. Eventuele reeds aan StagePitch verschuldigde en/of door StagePitch gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar.

Artikel 19. Recht en forumkeuze

Overeenkomsten met StagePitch worden beheerst door het Nederlands recht.
Mochten er uit of samenhangend met de overeenkomst met StagePitch voor het gebruik van de diensten van de website geschillen voortkomen, dan zullen partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventueel derden in te schakelen. In tweede aanleg worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam. Deze regeling laat overigens onverlet het recht van iedere partij om een beslissing te vragen in Kort Geding in geval van een spoedeisend belang.

Betreffende partij verklaart hierbij bovenstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden en het privacy statement.

De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van StagePitch en vandaar op te halen; zij worden op verzoek kosteloos toegezonden door StagePitch.

Datum: 1 september 2012